User login

Statutul APSG

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

STATUT

CAPITOLUL –I- DISPOZITII GENERALE

Art .1. Asociatia Psihologilor Gorjeni, prescurtat (APSG) este o organizatie neguvernamentala, persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ având caracter civic si nepartinic fiind autonoma din punct de vedere structural, functional si economic.

Art. 2. APSG se înfiinteaza în dorinta de a crea modele de servicii psihosociologice integrate si dorite de populatie.

Art. 3. Denumirea Asociatiei Psihologilor Gorjeni (APSG) va fi înscrisa în toate actele si documentele emise de aceasta, la care se adauga adresa si sediul si, daca e cazul contul bancar si codul fiscal.
APSG poate avea emblema si sigilii proprii.

Art. 4. Sediul APSG este în localitatea sediul în Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.1 (ACR).

Art. 5. APSG este o organizatie nonprofit.

Art. 6. APSG va functiona pe termen nelimitat.

MISIUNEA, OBIECTIVELE SI DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE APSG

Art. 7. Misiunea APSG este de a contribui la cresterea calitatii serviciilor psihosociologice oferite populatiei lucrând cu persoane si grupuri sociale defavorizate. APSG îsi va îndeplini misiunea lucrând cu astfel de persoane si grupuri sociale în colaborare strânsa cu alte organizatii si institutii ce îsi desfasoara activitatea în acest domeniu.

Art. 8. Obiectivele APSG
- sprijinirea si / sau crearea de parteneriate cu organizatiile si institutiile interesate de îmbunatatirea serviciilor psihosociologice oferite populatiei.
- promovarea unor modele de organizare a serviciilor psihosociologice, oferind exemple viabile de servicii care sunt necesare populatiei.
În centrul activitatilor APSG se afla populatia, iar grija principala va fi de a promova calitatea si continuitatea serviciilor psihosociologice.

Art. 9. Definim serviciile psihosociologice drept servicii psihologice si sociologice acordate în institutii si la domiciliu, fiind destinate categoriilor de populatie de toate vârstele.

Art. 10. Domeniile de activitate ale APSG sunt:
- cercetarea psihosociologic (ex: activitati de psihologie aplicata, cercetari sociologice, etc)
- formarea si angajarea persoanelor interesate în discipline ce tin de: managementul serviciilor psihosociologice, psihologie, sociologie, etc;
- furnizarea de servicii psihologice si sociologice la nivel comunitar;
- formare si consultanta în domeniul managementului serviciilor psihosociologice;
- implementarea efectiva de proiecte, acordarea de servicii în domeniul psihosociologic în comunitate;
- emiterea de propuneri legislative în domeniul organizarii serviciilor psihosociologice;
- elaborarea unui cod deontologic.

Art. 11. Principalele forme de activitate ale APSG sunt:
- managementul de proiecte, acordarea de asistenta psihologica si sociologica (ex: verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale solicitantilor în scopul orientarii si îndrumarii acestora pe locuri de munca si profesiuni, ), seminarii – atelier, grupe de lucru, reuniuni de consens si alte actiuni cu caracter profesional – stiintific, interne si internationale, precum si realizarea de proiecte de consultanta si asistenta tehnica în domeniul psihosociologiei si managementul serviciilor psihologice si sociologice pentru beneficiarii din tara si strainatate.

Art. 12. În cadrul APSG se vor evalua, analiza si discuta nevoia de servicii psihosociologice în schimbare ale populatiei, elaborându-se masuri strategice, tactice si operationale pentru cresterea eficacitatii, eficientei, a performantelor si a adecvarii acestora la nevoile populatiei. De asemenea se va evalua implementarea practica a proiectelor asociatiei.

Art. 13. APSG poate informa, prin concluziile rezultate din activitatile proprii care duc la îmbunatatirea calitatii serviciilor psihologice si sociologice, organele legislative, ale administratiei publice centrale sau locale, precum si alte organizatii interesate.

Art. 14. APSG colaboreaza cu institutii de cercetare si învatamânt în vederea îmbunatatirii sistemului serviciilor psihosociologice prin formare, cercetare, consultanta si acordarea de servicii în comunitate.

Art. 15. APSG colaboreaza si se poate afilia la organizatii similare din tara si strainatate care au preocupari în domeniul organizarii si furnizarii serviciilor psihosociologice.

CAPITOLUL – II- ORGANIZAREA

Art. 16. Organul de conducere al APSG este Adunarea Generala anuala; aceasta este statutar constituita în prezenta a cel putin 2 / 3 din membrii.

Art. 17. Toate hotarârile Adunarii Generale se iau prin vot cu majoritate absoluta a celor prezenti.

Art. 18. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a) alege o data la 4 ani Comitetul Director si stabileste numarul de membrii al acestuia;
b) adopta, de regula sub forma de recomandari, rezolutii referitoare la problemele psihosociale;
c) aproba modul de votare (secret sau deschis);
d) aproba modificari si completari la statut;
e) stabileste numarul si alege comisia de cenzori;
f) adopta un cod deontologic al membrilor asociatiei.

Art.19. Comitetul Director are urmatoarele atributii:
a) alege prin vot secret un Birou Executiv format din 3 membrii, un presedinte, un vicepresedinte si un secretar. Presedintele este ales pe perioada a 3 ani. Presedintele este reprezentantul legal al APSG.
b) aduce la îndeplinire hotarârile Adunarii Generale;
c) coordoneaza întreaga activitate a APSG în perioada dintre adunari;
d) aproba bugetul anual al APSG;
e) numeste un secretariat tehnico-administrativ, aprobând anual numarul de persoane si salariile acestora;
f) stabileste cuantumul cotizatiilor si modul de plata.

Art. 20. Adunarea Generala anuala se anunta cu cel putin doua luni înainte, specificându-se: tema, locul si conditiile de participare.

Art. 21. Sedintele Comitetului Director au loc trimestrial, se tin legal cu 2/3 din numarul membrilor, iar hotarârile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti.

Art. 22. Organul de conducere al APSG între sedintele Comitetului Director este Biroul executiv.

Art. 23. Biroul executiv se întruneste în sedinte de lucru lunare, în prezenta a cel putin 2/3 din membrii sai, iar hotarârile se iau cu majoritate de voturi.
Principalele atributii ale Biroului executiv sunt:
a) conduce si coordoneaza întreaga activitate a APSG pe baza hotarârilor Adunarii Generale si ale Comitetului Director;
b) convoaca Comitetul Director în sedinte ordinare sau, la nevoie, extraordinare la cererea a cel putin 2/3 din membrii acestuia;
c) întocmeste programul de activitate al APSG si bugetul anual si le supune aprobarii Comitetului Director;
d) stabileste mandatul presedintelui APSG în relatiile cu alte organizatii din tara si strainatate.

Art. 24. Comisia de cenzori verifica periodic gestiunea APSG, informeaza semestrial Biroul executiv asupra activitatii financiare a APSG si prezinta anual un raport în fata Adunarii Generale.

Art. 25. Comitetul Director lucreaza cu titlu benevol, dar el poate angaja personal pentru realizarea unor servicii.

CAPITOLUL – III- PUBLICATII DE SPECIALITATE

Art. 26. APSG va edita si difuza catre toti membrii sai un Buletin informativ.

CAPITOLUL – IV- VENITURI SI CHELTUIELI

Art. 27. Veniturile APSG provin din:
a) cotizatiile membrilor; cotizatia propusa pentru un membru permanent este stabilita anual de Comitetul Director. Asociatiile, / organizatiile profesionale afiliate platesc cotizatiile în bloc, stabilite de Comitetul Director în functie de numarul membrilor lor, având dreptul la un singur vot;
b) subventii si donatii;
c) activitatea de management de proiecte, consultanta si asistenta tehnica, furnizare de servicii;
d) alte venituri.

Art. 28. Cheltuielile APSG cuprind:
a) subventionarea unor activitati stiintifice;
b) cheltuieli tehnico-administrative;
c) editarea publicatiilor APSG;
d) activitatea de management de proiecte, consultanta, asistenta tehnica, finantarea serviciilor oferite catre populatie;
e) achizitionarea de materiale documentare;
f) facilitati acordate membrilor legate de desfasurarea diferitelor activitati ale APSG;
g) achizitionarea de echipamente si materiale;
h) cotizatii la Organizatii si Asociatii interne si internationale;
i) participarea la reuniuni interne si internationale;
j) organizarea de conferinte, seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni, etc.
k) alte cheltuieli aprobate de Adunarea Generala.

Art. 29. În cazul încetarii activitatii APSG, bunurile sale vor fi donate unor Organizatii cu profil asemanator.