User login

Achzitie spatiu proiect BLMO ID 134077 Achzitie spatiu proiect BLMO ID 134077
Achzitie spatiu proiect BLMO ID 134077

Investeşte în oameni
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Cod fiscal - 14433195
Nr. 29 / 07.04.2014

                                                  ANUNŢ DE PARTICIPARE

REF: Inchiriere birou pentru implementare proiect
Denumirea proiectului - "BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ONLINE (BLMO)" - POSDRU/123/4.1/S/134077
Denumirea contractului - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU

                                                                          CATRE POTENTIALII OFERTANTI,
                                                                            Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU, având ca obiect: Inchiriere birou pentru implementare proiect "BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ONLINE (BLMO)" - POSDRU/123/4.1/S/134077 – birou necesar pentru pentru buna desfasurare a activitatii echipei de implementare din cadrul achizitorului

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT - ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE BIROU (Inchiriere birou pentru implementare proiect).
LOCUL DE IMPLEMENTARE – TG-JIU.

Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata cca - 15 luni
Valoarea estimată: 12096,77 (fără TVA) 15.000 lei (cu TVA inclus) 
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 15.04.2014 – ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 15.04.2014 – ora 18:00
Adresa la care se transmit ofertele: STR. STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: NU ESTE CAZUL

DOCUMENTE SOLICITATE:

Formular oferta – atasat la prezenta.

Declaratie pe propria raspundere ca potentialul ofertant nu se afla in niciuna din situatiile descrise in OUG 66/2011 (art. 14 si 15 – aprobata cu modificari si completari prin Legea 142/2012 – cu modif. si complet. ulterioare) si art. 8 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 - privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora -– atasata la prezenta

CERINTE MINIME OFERTA TEHNICA:

SUPRAFATA MINIMA SPATIU – 10 MP (detaliata corespunzator in oferta tehnica elaborata de ofertant);
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ, E-mail: contact@apsg.reu, 0253213041 sau 0764473012, www.apsg.eu.

Informaţii despre beneficiarul proiectului - Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 1, TG-JIU, JUDETUL GORJ - "BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ONLINE (BLMO)" - POSDRU/123/4.1/S/134077, POS DRU 2007 – 2013 - Axa prioritară – 4 / Domeniul major de intervenţie – 4.1

Aprobat,
Conducătorul beneficiarului privat,
DOBRE IONEL - Vice-presedinte

AttachmentSize
2 - Form oferta - A7.doc34.5 KB
3 - Declar rasp OUG 66-2011.doc33 KB
8-ATRIBUIRE-spatiu.pdf134.42 KB